Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Tijdelijk werkverband en website voor veilige ventilatie op school

Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen en weeropschool.nl

Een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) dat moet zorgdragen voor een veilige ventilatie op elke school en een uitbreiding van de website weeropschool.nl zodat er één centraal punt is scholen alle informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Daarmee wil onderwijsminister Arie Slob het ventilatieprobleem op scholen aanpakken, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

LCVS

Het LCVS vormt een tijdelijk werkverband van relevante partijen die gezamenlijk zorgdragen voor veilige ventilatie op elke school. Doel is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld over de voortgang. Het LCVS springt bij om te zorgen voor (uitwisseling van) van expertise. Over het landelijk beeld wordt tussentijds gerapporteerd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De leden van het LCVS spannen zich in voor maximale ondersteuning aan scholen zodat deze ervoor kunnen zorgen dat alle schoolgebouwen minimaal voldoen aan de eisen die volgen uit het Bouwbesluit voor wat betreft hun ventilatievoorzieningen. Het ambitieplan van het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober elke school, diens onderwijspersoneel en diens leerlingen weet waar de school aan toe is.

Ambitieplan 1 oktober

Het ambitieplan 1 oktober betekent voor scholen het volgende:

  • Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen;
  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over.
  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

Nationaal loket en informatiepunt op weeropschool.nl

Voor scholen wordt één centraal punt ingericht waar zij alle informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Hiervoor wordt de voor scholen bekende website weeropschool.nl uitgebreid. Op een nieuwe pagina worden de volgende functionaliteiten opgezet:

Loket voor vragen

Op de pagina kunnen scholen vragen stellen over hun ventilatie. Dit gebeurt op een zelfde manier als het loket op weeropschool.nl waar scholen terecht konden met vragen over de protocollen of over het inrichten van afstandsonderwijs. De experts die de vragen beantwoorden worden geleverd door de leden van het LVCS.

Informatievoorziening

Alle beschikbare informatie over ventilatie zal op de pagina worden gedeeld. Zo wordt de eerder genoemde handreiking ventilatie die door de sectorraden is ontwikkeld aan de pagina toegevoegd.

Minister Slob beoogt met deze acties – samen met de betrokken partijen – dat de scholen, het onderwijspersoneel, de leerlingen en de ouders het nieuwe schooljaar in kunnen gaan met vertrouwen in de kwaliteit van de ventilatie.