Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Start (v)aardig!

Grootschalig onderzoek naar beweegvaardigheid van kleuters

Een consortium van 10 organisaties uit de sport- en beweegsector gaan in samenwerking met nog eens 11 organisaties op het gebied van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs een grootschalig 4-jarig onderzoek doen naar de beweegvaardigheid van kleuters.

Buurtsportcoaches hebben met het Sportakkoord een grotere verantwoordelijk gekregen in het ombuigen van de neerwaartse spiraal van de beweegvaardigheid van jonge kinderen. Wie op jonge leeftijd (v)aardig start, de juiste fundamentele motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt dikwijls een actieve leefstijl.

Buurtsportcoaches functioneren op dit moment vooral als uitvoerder van sport- en beweegaanbod en niet zo zeer als regisseur of verbinder tussen de sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging en in de kinderopvang. De regisserende en verbindende taken vragen om wezenlijk andere competenties.

Uit interviews, bijeenkomsten en enquêtes onder buurtsportcoaches en formele en informele sport- en beweegaanbieders voor jonge kinderen om hen heen (trainers, groepsleerkrachten uit groep 1-2, vakleerkrachten bewegingsonderwijs en ouders), komt naar voren dat buurtsportcoaches worstelen met de vraag hoe zij kleuters en de (semi-)beweegprofessionals daaromheen optimaal kunnen ondersteunen in het verbeteren van de beweegvaardigheid van kleuters.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is nieuwe kennis nodig over: risicogroepen, beïnvloedbare determinanten en effectieve interventies ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters. Deze vraagstukken worden door een mix van vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk, onderzoek, onderwijs en implementatie beantwoord, waaronder: De Haagse Hogeschool, Hanze Hogeschool, Fontys Sporthogeschool, Hogeschool Windesheim, VU, TU/e, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, VSG, KVLO en Beroepsvereniging Wij Buurtsportcoaches.

In drie werkpakketten (WP) wordt inzicht verworven in:

  • de natuurlijke motorische ontwikkeling van kleuters en het risicoprofiel van kinderen bij wie de ontwikkeling achterloopt (WP1),
  • leefstijl- en omgevingsdeterminanten van beweegvaardigheid van kleuters (WP 2),
  • het effect van interventies in de verschillende beweegdomeinen op de beweegvaardigheid van kleuters (WP3).

De wetenschappelijke kennis uit deze werkpakketten wordt verwerkt in een proefschrift en vertaald naar een onderwijsmodule en toolbox met bouwstenen en praktische handvatten voor (toekomstige) buurtsportcoaches (WP 4) ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters.

Het project wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en zal in augustus 2023 afgerond zijn.