Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Expertisecentrum kinderopvang van start

Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (EPKK) is zijn startfase ingegaan. Het idee voor het expertisecentrum is ontstaan uit een behoefte van professionals in de kinderopvang om de positie van de sector in het maatschappelijke debat te versterken. Dat meldt het vakblad KinderopvangTotaal.

Het centrum ziet zichzelf als een onafhankelijke autoriteit op het gebied van pedagogische kwaliteit in de kinderopvangsector, en wil te zijner tijd professionals en beleidsmakers adviseren. Het EPKK gaat zich toeleggen op het verdiepen van de wetenschappelijke kennis in de kinderopvangsector en het toepassen daarvan in de praktijk. Ook heeft het expertisecentrum als doel bevindingen uit de praktijk terug te koppelen aan de wetenschap.

De eerste twee jaar zal het expertisecentrum onder meer gefinancierd worden door eigen middelen, bijdragen van kinderopvangorganisaties en een startsubsidie van het ministerie van SZW.

Josette Hoex, medewerker van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), vindt het EPKK belangrijk: “Het NJi pleit voor een versterking van de pedagogische basisvoorzieningen. De kinderopvang is daar onderdeel van. Deze voorzieningen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van ouders bij de opvoeding. Als ouders hun opvoedvragen kunnen delen met de professionals die er werken, kan bovendien voorkomen worden dat gewone strubbelingen bij het opgroeien te snel benaderd worden als een probleem. Een sterke pedagogische basis helpt dan ook om het toenemend jeugdhulpgebruik terug te dringen. Aandacht voor de pedagogische kwaliteit in de kinderopvangsector, zoals het EPKK voorstaat, is dan ook belangrijk voor iedereen die betrokken is bij het opvoeden en opgroeien van kinderen.”