Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.

Op de website van de Rijksoverheid is hierover zowel algemene als specifieke informatie te vinden. Daarnaast is er een uitsplitsing per onderwijssoort.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven van kracht tot en met 6 april.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?

Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn, en ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes.

Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

De scholen zijn dus 3 weken dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?

Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. En ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Welke kinderen worden wel opgevangen op school?

Kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen worden opgevangen door school (of door de kinderopvang als zij jonger zijn dan 4 jaar).

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met deze beroepsgroepen.

Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen?

De maatregelen gelden van 16 maart tot en met 6 april.

Speciaal voor het voortgezet onderwijs

Mogen schoolexamens wel doorgaan?

Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.

Speciaal voor het MBO en HO

Wat zijn de gevolgen van het RIVM-advies en de nationale maatregelen voor onderwijs en stages in het kader van alle opleidingen in de gezondheidszorg in het MBO en HO?

  • De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage of het coschap wil continueren of niet.
  • Op dit moment is de richtlijn dat alle fysieke onderwijsactiviteiten op de locaties van hogeronderwijsinstellingen worden gestaakt. Stages en andere aan het onderwijs gerelateerde activiteiten buiten de instelling kunnen wel doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. Medische en zorgopleidingenen onderwijsvormen waarbijstudenten in de vorm van stage of onderwijs werkzaam zijn in een zorginstelling, zoals een UMC, een algemeen ziekenhuis of extramurale zorginstelling, vormen een bijzondere categorie. Hier geldt dat het in sommige gevallen nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan, omdat de zorginstelling zich primair op het zorgproces moet kunnen richten. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg.
  • Indien relevant wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.
  • Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, co-schap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals m.b.t. verzekering. Ook in deze gevallen wordt de zorginstelling geadviseerd de afweging te maken of de student de werkzaamheden kan continueren. De zorginstelling zorgt dat het duidelijk is voor de student dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld en dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

Speciaal voor het hoger onderwijs

Hoe wordt er nu onderwijs gegeven op hogescholen en universiteiten?

Het onderwijs wordt zoveel als mogelijk via afstandsonderwijs vormgegeven. Dit geldt tot en met 6 april.

Het onderzoek kan wel doorgaan, de gebouwen zullen niet worden gesloten. Van de hogescholen en universiteiten wordt verwacht dat zij studenten die vanwege corona(maatregelen) niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten, in de gelegenheid stellen op een later moment, of op alternatieve wijze aan de activiteit deel te nemen, bijvoorbeeld door colleges online te geven. Het is aan de instellingen om hier vorm aan te geven op een manier die het meest passend is. Als alternatieven niet mogelijk zijn, wordt naar een passende oplossing voor gezocht.

Wat betekenen de maatregelen op hogescholen en universiteiten voor aankomende studenten? Die bijvoorbeeld niet mee kunnen doen met een activiteit die op locatie moet plaatsvinden?

Voor studenten die vanwege corona(maatregelen) niet kunnen deelnemen aan activiteiten als een selectiedag of studiekeuzecheck, moet de onderwijsinstelling zorgen voor een andere mogelijkheid.

Moeten studenten die in het buitenland studeren of stage lopen terugkeren naar Nederland?

Het is afhankelijk van de plaats waar de student zit. Studenten die zich in besmette gebieden bevinden, moeten de lokale maatregelen volgen. Het kan zijn dat deze studenten niet mogen reizen. Is dat niet het geval, dan is de afweging om terug te keren door studenten zelf te maken, eventueel in afstemming met de onderwijsinstelling.

Waar kunnen Nederlandse studenten in het buitenland terecht als ze hulp nodig hebben?

Nederlandse studenten in het buitenland kunnen allereerst contact opnemen met de eigen reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.

Mogen studenten uit besmette gebieden studeren of stage lopen in Nederland?

Studenten in besmette gebieden moeten de lokale maatregelen volgen. Er kan sprake zijn van een verbod om te reizen. Verder is het een afweging die onderwijsinstellingen of werkgevers zelf moeten maken in samenspraak met de instantie ter plekke. Per situatie moet dat bekeken worden. De medische situatie en veiligheid ter plekke spelen hierbij een rol. Neem eventueel contact op met uw regionale GGD. Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk (zie www.rivm.nl/covid19).