Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Aandacht voor gezonde leefstijl op MBO neemt toe

De drijfveren voor het bieden van beweeg- en sportaanbod lijken binnen het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) meer vanuit een bredere blik op gezondheidsbevordering dan specifiek vanuit sport- en beweegstimulering te komen. Dit blijkt uit de 0-meting bewegen, sport en gezonde leefstijl in het MBO die door het Mulier Instituut is uitgevoerd.

Sinds 2012 wordt binnen de beleidskaders in het MBO niet meer alleen over bewegen en sport gesproken, maar is gezonde leefstijl daaraan toegevoegd. De aandacht voor gezonde leefstijl neemt binnen MBO-instellingen sindsdien toe, blijkend uit een groeiend aantal Gezonde School-vignetten en een bundeling van organisaties en initiatieven gericht op gezondheidsthema’s in het onderwijs.

Dit blijkt uit de 0-meting bewegen, sport en gezonde leefstijl in het MBO die door het Mulier Instituut is uitgevoerd. Daarvoor is een online vragenlijst uitgezet onder leden van het platform Sport en Gezonde Leefstijl van de MBO raad en onder Gezonde Schoolcoördinatoren in het MBO. MBO-instellingen waarin niemand via één van deze twee wegen een persoon werd bevraagd, zijn telefonisch benaderd en gevraagd wie namens de instelling de vragenlijst kon invullen. De vragenlijst is 33 keer ingevuld. Daarnaast is een hoofdstuk opgenomen over gezonde leefstijl volgens MBO-studenten zelf, aan de hand van data uit TestJeLeefstijl.nl. Over vier jaar wordt dit onderzoek herhaald, zodat ontwikkelingen in de tijd kunnen worden gevolgd.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Het merendeel van de respondenten geeft aan dat op hun locatie beweeg- of sportlessen een vast onderdeel van het curriculum voor studenten zijn (70%), het vaakst in de beroepsopleidende leerweg-opleidingen (57% van de 70%).
  • De belangrijkste motieven om beweeg- en sportaanbod aan te bieden zijn het leveren van een bijdrage aan de gezondheid van studenten (71%), het bewustmaken van het belang van bewegen voor een vitale beroepsuitoefening (67%) en het bijdragen aan een positief schoolklimaat (67%).
  • Alle respondenten geven aan dat op hun locatie in één of meer lessen aandacht is voor gezondheidsthema’s, vooral voor voeding (91%), bewegen en sport (85%) en roken-, alcohol- en drugspreventie (82%).
  • Alle locaties schenken aandacht aan de gezonde leefstijl van medewerkers, door het aanbieden van een fietsenplan (82%), aandacht voor fysiek en sociaal welbevinden in functioneringsgesprekken (76%) en door het voeren van rookbeleid (67%).
  • Uit data over een aantal leefstijlgedragingen van MBO-studenten zelf, blijkt dat drie kwart van de studenten onder de 18 jaar wel eens alcohol drinkt (75%) terwijl dat in alcoholrichtlijnen sterk wordt afgeraden. Ook blijkt dat MBO-studenten minder vaak minimaal één dag per week sporten (59%) dan hun leeftijdsgenoten (17-20 jarigen, 69%). 32 procent van de MBO-studenten vanaf 18 jaar heeft overgewicht, dat komt overeen met de landelijke cijfers (34% overgewicht volwassenen 18-34 jaar).

Klik hier voor de rapportage ‘Bewegen, sport en gezonde leefstijl in het middelbaar beroepsonderwijs’.