Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Onderzoek naar bewegen, sport en gezonde leefstijl in het mbo

Mulier Instituut zoekt professionals in mbo die mee willen doen

Het Mulier Instituut zoekt professionals in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) om mee te doen aan een onderzoek. Het onderzoek gaat over de aandacht en organisatie van bewegen en sport en over gezonde leefstijl op mbo-instellingen. Meedoen kan via de vragenlijst van het onderzoek. De vragen van dit onderzoek zijn grotendeels een herhaling van de nulmeting in 2020. Hierdoor kunnen ontwikkelingen binnen sport, bewegen en gezondheid in het mbo gevolgd worden.

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van VWS benut de uitkomsten van dit onderzoek als onderbouwing voor beleid op het gebied van gezonde leefstijl, bewegen en sport in het mbo. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting in het najaar van 2024 beschikbaar via de website van het Mulier Instituut en de KVLO. De vragenlijst bestaat uit twee delen, waarbij eerst een paar algemene vragen worden gesteld over de mbo-locatie of -instelling. Het eerste deel van de vragenlijst gaat over het sport- en beweegaanbod. In deel twee wordt op de aandacht voor een gezonde leefstijl ingegaan.

Uitkomsten nulmeting

In 2021 verscheen het rapport van het Mulier Instituut naar aanleiding van de nulmeting. De belangrijkste bevindingen waren:

  • De drijfveren voor het bieden van beweeg- en sportaanbod lijken binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) meer vanuit een bredere blik op gezondheidsbevordering dan specifiek vanuit sport- en beweegstimulering te komen. Sinds 2012 wordt binnen de beleidskaders in het mbo niet meer alleen over bewegen en sport gesproken, maar is gezonde leefstijl daar aan toegevoegd. De aandacht voor gezonde leefstijl neemt binnen mbo-instellingen sindsdien toe, blijkend uit een groeiend aantal Gezonde School-vignetten en een bundeling van organisaties en initiatieven gericht op gezondheidsthema’s in het onderwijs.
  • Het merendeel van de respondenten geeft aan dat op hun locatie beweeg- of sportlessen een vast onderdeel van het curriculum voor studenten zijn (70%), het vaakst in de beroepsopleidende leerweg-opleidingen (57% van de 70%).
  • De belangrijkste motieven om beweeg- en sportaanbod aan te bieden zijn het leveren van een bijdrage aan de gezondheid van studenten (71%), het bewustmaken van het belang van bewegen voor een vitale beroepsuitoefening (67%) en het bijdragen aan een positief schoolklimaat (67%).
  • Alle respondenten geven aan dat op hun locatie in één of meer lessen aandacht is voor gezondheidsthema’s, vooral voor voeding (91%), bewegen en sport (85%) en roken-, alcohol- en drugspreventie (82%).
  • Alle locaties schenken aandacht aan de gezonde leefstijl van medewerkers, door het aanbieden van een fietsenplan (82%), aandacht voor fysiek en sociaal welbevinden in functioneringsgesprekken (76%) en door het voeren van rookbeleid (67%).
  • Uit data over een aantal leefstijlgedragingen van mbo-studenten zelf, blijkt dat drie kwart van de studenten onder de 18 jaar wel eens alcohol drinkt (75%) terwijl dat in alcoholrichtlijnen sterk wordt afgeraden. Ook blijkt dat mbo-studenten minder vaak minimaal één dag per week sporten (59%) dan hun leeftijdsgenoten (17-20 jarigen, 69%). 32 procent van de mbo-studenten vanaf 18 jaar heeft overgewicht, dat komt overeen met de landelijke cijfers (34% overgewicht volwassenen 18-34 jaar).

Invullen van de vragenlijst kan hier.