Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

De gezonde school in IJsland

Studiereis Gezonde School IJsland

Van zondag 22 tot en met vrijdag 27 september vindt de Studiereis Gezonde School IJsland plaats. In de aanloop ernaartoe krijgt u elke week woensdag informatie over de reis. In deel 2 besteden we aandacht aan de gezonde school in IJsland.

IJsland is al vele jaren bezig met de ontwikkeling en invoering van Gezonde School. Het landelijke instituut voor volksgezondheid (The Directorate of Health) is verantwoordelijk, en Ingibjörg Guðmundsdóttir is de landelijke contactpersoon. Ze vertegenwoordigt haar land in het netwerk Schools for Health in Europe (SHE). Dit doet ze als projectmanager en nationaal coördinator.

Het streven in IJsland is om alle scholen (voorschools, verplicht onderwijs, bovenbouw) gezonde school te laten worden. De insteek daarbij is dat een gezonde school onderdeel is van een gezonde gemeente. De gemeente moet een omgeving ondersteunen die een gezonde leefstijl bevordert van alle inwoners en leerlingen.

Uitgangspunten van de IJslandse aanpak gezonde school zijn:

 • Actieve participatie van alle betrokkenen, in alle sectoren en op alle niveaus
 • Het werk is gebaseerd op de best beschikbare kennis en ervaring
 • Elkaar geen pijn doen
 • Gelijkheid in gezondheid, met aandacht voor kwetsbare groepen
 • Duurzaamheid, dat wil zeggen een benadering gericht op de lange termijn

The Directory of Health werkt nauw samen met het ministerie voor Onderwijs. Andere partners zijn docenten, universiteiten, andere ministeries, eerstelijns gezondheidszorg, ouderorganisaties, en de landelijke vereniging van gemeenten.

Onderdelen van het gezonde school programma in IJsland zijn:

 • De ‘whole school approach’
 • Een actieve rol van leerlingen, ouders en medewerkers van de school
 • Het actief betrekken van de schoolomgeving
 • Schoolgezondheidszorg

Het proces van implementatie wordt stapsgewijs gevolgd:

 • Stel een gezondheidsbeleid op voor de school
 • Maak een stuurgroep
 • Stel de beginsituatie vast
 • Kies een prioriteit
 • Maak een actieplan
 • Evalueer

Relevante thema’s in het verplichte onderwijs (6-16 jaar) zijn: levensvaardigheden, thuis, geestelijke gezondheid, schoolmedewerkers, leerlingen, voeding en mondgezondheid, lokale omgeving, lichamelijke beweging en veiligheid.

Voor de scholen is een interactieve website opgezet, waarmee ze hun resultaten en voortgang rond gezonde school bij kunnen houden.

Dit artikel is gebaseerd op een presentatie van Jenný Ingudóttir, medewerkster van The Directorate of Health.