Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Discussiekaarten laten leerlingen en studenten meedenken over gezonde leefstijl

Hulpmiddel voor docenten en Gezonde School-coördinatoren

Wil je een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend en leerlingen of studenten erbij betrekken? Met de nieuwe discussiekaarten van Gezonde School kan dat door het gesprek of debat met ze aan te gaan. Zo ontdek je wat hun wensen zijn en waarom zij bepaalde zaken belangrijk vinden.

Er zijn discussiekaarten voor:

De discussiekaarten gaan over de volgende thema’s:

  • Voeding
  • Bewegen en sport
  • Welbevinden
  • Relaties en seksualiteit
  • Roken, alcohol- en drugspreventie
  • Slaap
  • Mediawijsheid
  • Gehoor
  • Hygiëne
  • Milieu en natuur

De discussiekaarten met stellingen helpen docenten in de klas om het gesprek aan te gaan met studenten over de wensen die zij hebben voor een Gezonde School. En wat zij concreet verstaan onder onderwerpen zoals ‘werken aan Welbevinden’ of ‘Een groene omgeving in en om de school’. De Gezonde School-coördinator neemt de input mee naar de Gezonde School-werkgroep, om verder te bespreken hoe de school deze inbreng mee kan nemen bij het werken met de Gezonde School-aanpak. De discussiekaarten bieden een verdieping op de voorbeeldvragen behoeftepeiling.

Stappen

Studenten gaan met elkaar en de docent in gesprek of voeren een discussie aan de hand van de Discussiekaarten. Dit werkt goed volgens onderstaande stappen:

1. De Gezonde School-coördinator kiest een of meer thema’s uit. Dit kunnen kaarten over Gezonde School-thema’s zijn waar de school al aan werkt. Het kunnen ook juist thema’s zijn waaraan de school meer aandacht wil besteden. De Gezonde Schoolcoördinator downloadt en print (extra) Discussiekaarten ‘Wat vind jij?’ van het thema (per 4 studenten, 1 print). De docent kan de stellingen natuurlijk ook op het digibord openen.

2. De docent legt de Discussiekaart over een thema voor aan de klas. Eerst vertelt hij wat het thema inhoudt en wat school er al mee doet. Hij vertelt ook of en hoe de school de studenten al bij dit thema betrekt.

3. De docent maakt groepjes van circa 4 studenten en geeft elk groepje een formulier of zet dit op het digibord. De studenten zien dus 1 Discussiekaart waarop meerdere stellingen staan. De studenten gaan in hun groepjes met elkaar in gesprek. Wat vinden zij ervan? Welke stelling is volgens hen het belangrijkst? Eventueel kan een top 3 gemaakt worden. De docent loopt de groepjes langs en helpt zo nodig de discussie (verder) op weg.

4. De docent maakt het gesprek weer klassikaal. Hij vraagt elk groepje naar hun mening over de stellingen. Hij vraagt door waarom de studenten dit vinden en wat zij de belangrijkste stelling vinden. Hierbij legt hij ook verbindingen: zijn studenten het met elkaar eens of juist niet? Hoe zien studenten regels of activiteiten voor zich? Ondertussen maakt de docent aantekeningen bij de inbreng van studenten.

5. De docent deelt de inbreng van de studenten na de les met de Gezonde School-coördinator. Deze bekijkt vervolgens met de Gezonde School-werkgroep hoe deze inbreng kan worden omgezet tot concrete activiteiten en het werken met de Gezonde School-aanpak. Had een student een goed idee of was er iemand met een kritische houding ten opzichte van een stelling of activiteit? Dan vraagt de Gezonde School-coördinator eventueel nog eens de gedachtegang bij deze student na. Of hij vraagt een paar studenten om verder mee te denken over de uitvoering van een activiteit of schoolregels.

6. De docent kan later in de lessen eventueel terugkomen op wat er wordt ondernomen naar aanleiding van hun suggesties op school. Met dank aan de studenten!

Kaarten met tips

De kaarten met tips bij de stellingen zijn voor de Gezonde School-coördinator. Hiermee probeert Gezonde School verder te helpen. De Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio kan ook met je meedenken. Kijk op www.gezondeschool.nl/advies-enondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs voor de contactgegevens van de Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio.