Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Protocol opening basisonderwijs gepubliceerd

Op de website lesopafstand.nl is het protocol Basisonderwijs gepubliceerd. Dit in verband met de openstelling van basisscholen op maandag 8 februari, zoals door het kabinet aangekondigd op dinsdag 2 februari. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met BOinK, BMK, BK, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het protocol is een handreiking voor de sector bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening:

 • De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
 • Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
 • De school is open, tenzij…
  • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
  • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
 • Indien de school gesloten is op bovengenoemde gronden, biedt de school wel noodopvang aan kinderen met ouders in cruciale beroepen en worden deze kinderen naschools opgevangen door de BSO.
 • Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen aan om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren. Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.
 • Als cohortering organisatorisch niet mogelijk is, is dit geen reden om de school te sluiten.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

 • Een goede melding en monitoring van besmettingen;
 • Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (zie voor meer informatie deze infographic);
 • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Het protocol bevat zes hoofdstukken

 1. Algemeen
  1. Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s
  2. Fysiek contact
  3. Hygiënemaatregelen
  4. Hygiënemaatregelen leermiddelen
  5. Schoonmaak
  6. Privacy
 2. Aanwezigheid van leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en externen op school en lesaanbod
  1. Aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod
  2. Cohortering
  3. Lesopfstand
  4. Aanwezigheid personeel
  5. Aanwezigheid in de school van personeel, ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers en (externe) professionals
  6. Oudergesprekken en ouderavonden
 3. In en rondom schoolgebouw
  1. Algemeen
  2. Schoolplein
  3. Looproutes in en om de school
  4. Brengen, halen en benutten van de schoollocatie
  5. Leerlingenvervoer
  6. Ventilatie
 4. Gezondheid
  1. Medisch handelen/verzorgende handelingen
  2. Wegstuurbeleid
  3. Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
  4. Thuisblijf regels – gezondheid personeel
  5. In thuisquarantaine na verblijf in het buitenland
  6. Thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school
 5. Capaciteit
  1. Beschikbaarheid personeel
  2. Testen
 6. Noodopvang
  1. Noodopvang voor leerlingen van ouder(s) /verzorger(s) met cruciale beroepen