Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Sportdeelname jeugd opmerkelijk constant over lange periode

Mulier Instituut onderzocht sportdeelnamecijfers voor kinderen en jongeren

Smartphones en tablets worden vaak gezien als bedreiging voor de sportdeelname van de jeugd. Vergelijking van sportdeelnamecijfers uit 2003 met die uit 2017 door het Mulier Instituut laat echter zien dat de sportdeelname bij de jeugd constant is gebleven.

De teruggang in motorische vaardigheden van basisschoolkinderen, die de Onderwijsinspectie vorig jaar vaststelde, heeft waarschijnlijk te doen met andere zaken dan de sportfrequentie. Te denken valt aan minder buiten spelen en minder vaak naar school lopen of fietsen.

In het factsheet Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd heeft het Mulier Instituut voor kinderen (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar) een analyse gemaakt van sportdeelnamecijfers door twee grootschalige landelijke onderzoeken uit 2003 en 2017 te vergelijken.

Het percentage kinderen (6-11 jaar) dat sport is in beide meetjaren gelijk (rond 85%). Bij jongeren (12-19 jaar) zien we enige groei van de sportdeelname (80% in 2003 en 85% in 2017). Ook het lidmaatschap van een sportvereniging is bij kinderen gelijk in 2003 en 2017 (64%). Bij jongeren is het lidmaatschap van een sportclub teruggelopen van 69 naar 62% onder sportende jongeren, en van 56 naar 54% onder alle jongeren. Omdat jongeren wel iets meer zijn gaan sporten, is er bij deze groep dus sprake van een verschuiving van verenigingssport naar commerciële sportvormen (zoals fitness) en ongeorganiseerde vormen van sport (zoals fietsen en pleintjesbasketbal).

Klik hier voor het factsheet Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd. In het factsheet is een methodische verantwoording opgenomen en een vergelijking met andere onderzoeken naar jeugdsport.