Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Twee protocollen beschikbaar voor het opstarten van de scholen

Op 11 mei worden regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs opgestart. Daarvoor zijn twee protocollen opgesteld die dienen als handreiking bij het opstarten van de scholen.

Er is een een protocol voor regulier basisonderwijs en een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. De protocollen kunnen worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk, en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden tot het onmogelijke.

Het protocol voor het regulier basisonderwijs kent negen uitgangspunten:

 1. Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.
 2. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs (om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden).
 3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 5. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 6. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
 7. Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten. Scholen streven ernaar om kinderen uit 1 gezin zoveel als mogelijk in hetzelfde cohort te plaatsen.
 8. De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.
 9. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Vervolgens is dit uitgewerkt in zeven hoofdstukken met als basis ‘100% van de leerlingen, 50% van de tijd fysiek onderwijs’:

 1. Algemeen
 2. Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod
 3. In en rondom schoolgebouw
 4. Gezondheid
 5. Capaciteit
 6. Opvang
 7. In te vullen door scholen in overleg met medezeggenschap, waarbij de gevraagde termijnen voor overleg met GMR naar redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Het protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs kent zes uitgangspunten:

 1. Alle leerlingen in het sbao en so gaan vanaf 11 mei naar school, de leerlingen in het vso gaan nog niet naar school.
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 4. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 5. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen, en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
 6. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

De onderverdeling in hoofdstukken is hetzelfde als bij het regulier basisonderwijs.

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis, Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.