Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Onderzoek NRO: Wet passend onderwijs pakt verkeerd uit

Het passend onderwijs heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een te krap budget, bureaucratie en stroperigheid. Het was de bedoeling dat er meer kinderen met een handicap, leer- of gedragsprobleem naar een reguliere school konden gaan, maar dat is niet gelukt. Dat zijn de conclusies uit de evaluatie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), die in opdracht van het ministerie van Onderwijs werd uitgevoerd.

Doel

Het doel van de Wet passend onderwijs uit 2014 was dat iedere leerling zo soepel en betaalbaar mogelijk een passende plek in het onderwijs moest krijgen. Zo kregen scholen zorgplicht, waardoor ze zelf passende ondersteuning moesten bieden als bleek dat een kind dit nodig had. Op die manier zouden minder kinderen thuis moeten komen te zitten en zou het in theorie voor ouders makkelijker worden een geschikte school te vinden. Maar de onderzoekers stellen dat de praktijk heeft laten zien dat de verwachtingen niet zijn uitgekomen.

Bureaucratie

In de Volkskrant zegt onderzoekster Guuske Ledoux: “Bij de invoering is de verwachting gewekt dat er minder geld naar bureaucratie zou gaan en meer in de klas terecht zou komen. De leraar zou hulp krijgen om kinderen te ondersteunen. Dat is niet uitgekomen.’ Veel onderwijsmedewerkers geven aan dat er sinds 2014 juist meer bureaucratie bijgekomen is.’’

Hogere werkdruk

Bij leraren leidt dit tot een hogere werkdruk. En dit terwijl er krap zes jaar na invoering van de wet helemaal niet substantieel meer leerlingen met een handicap, leer- of gedragsprobleem naar een reguliere school zijn gegaan. Leraren geven aan dat ze niet meer hulp kregen om de zorgleerlingen te ondersteunen, omdat er geen geld voor was.

Thuiszitters

Het doel om het aantal thuiszitters terug te dringen werd ook niet gehaald. Begin dit jaar werd bekend dat het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school ging in 2019 was gestegen naar 4.790, een toename van 311 leerlingen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Formulering

Bovendien is de wet vaag geformuleerd. Doelen, doelgroep en beoogde resultaten zijn niet goed vastgelegd. Daardoor is er niet te zeggen over de langetermijnontwikkeling van passend onderwijs. Verder is in de wet niet goed afgebakend welke leerlingen voor extra ondersteuning in aanmerking komen.

Kritiek

Bij leraren, leerlingen en ouders is er al langer kritiek op de wet. Bij Ouders & Onderwijs kloppen jaarlijks duizenden ouders aan die geen passend onderwijs krijgen voor hun kinderen. Niets wijst erop dat de zorgen van ouders verminderd zijn door de invoering van passend onderwijs. In de Speerpunten beargumenteert Ouders & Onderwijs dat het anders moet. Passend onderwijs vraagt forse investeringen in kleinere klassen, meer ondersteuning voor leraren en betere opleidingen. Verder is er meer aandacht nodig voor de expertise van de ouders, moet er veel meer maatwerk mogelijk worden en zouden ouders betere informatie en ondersteuning moeten krijgen. Halverwege juni presenteert Ouders & Onderwijs de visie van ouders op passend onderwijs in de Staat van de Ouder.

Standpunt

Minister Slob kom na de zomer met een standpunt over de evaluatie en een voorstel voor de toekomst. Het eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs is online na te lezen.

Vragen

Voor vragen over passend onderwijs kunt u terecht op de themapagina van Ouders & Onderwijs of op de pagina met een opsomming van waar ouders tegenaan lopen.

Bron: www.oudersenonderwijs.nl