Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nee-tenzij regeling smartphones op vo-scholen goed voor welbevinden

Ruim twee derde van alle vo-scholen (71,7 procent) verwachten een zeer positief of positief effect van de nee-tenzij regeling voor smartphones op het welbevinden van leerlingen en het school- en klasklimaat. Ruim een kwart (27,3) procent verwacht een neutraal effect. Dat blijkt uit de nulmeting van de onderzoeksbureaus Kohnstamm en Oberon die in december 2023 is gedaan onder 587 scholen.

De resultaten van de ‘Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs; Tabellenrapport nulmeting’ zijn belangrijk omdat ze laten zien in welke mate scholen op dit gebied al beleid hadden, dit aan het implementeren waren of van plan waren beleid op te stellen.

Positief voor leerprestaties

Uit het onderzoek komt naar voren dat vo-scholen ook positieve effecten verwachten van de nee-tenzij regeling op de leerprestaties. Ruim 10 procent (10,6) verwacht een zeer positief effect, bijna 60 procent (58 procent) een positief effect. Ruim 30 procent (30,4) verwacht een neutraal effect.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel vo-scholen al aan de slag waren met de nee-tenzij regeling. Ruim 80 procent had al beleid opgesteld volgens de ‘nee, tenzij’ afspraak. Bovendien was van de scholen die dit nog niet hadden gedaan, ook nog meer dan 90 procent van plan dit nog te ontwikkelen. Bij de scholen die het beleid al hadden opgesteld, had 77 procent dit ook al geïmplementeerd.

In 2025 vindt opnieuw een meetmoment plaats. De resultaten hiervan komen in juni 2025 beschikbaar. Het ministerie van OCW en alle betrokken partijen evalueren dan de afspraak en zullen vervolgens afwegen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Hoe zit het met de nee-tenzij regeling?

Vanaf 1 januari 2024 geldt in het vo de volgende regeling: Alleen als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, of als leerlingen hun telefoon nodig hebben uit gezondheids- of veiligheidsoverwegingen, zijn ze nog toegestaan in de les. Scholen mogen zelf bepalen of dit verbod ook in de rest van het schoolgebouw geldt en hoe ze ervoor zorgen dat leerlingen zich houden aan de nieuwe regels.