Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

“Het vertrekpunt is de jongere”

Interview met Petra de Graaff, deelneemster aan Studiereis Gezonde School IJsland

Van zondag 22 tot en met vrijdag 27 september vindt de Studiereis Gezonde School IJsland plaats. In de aanloop ernaartoe krijgt u elke week woensdag informatie over de reis. In de laatste aflevering voor het vertrek een gesprek met een van de deelnemers: Petra de Graaff, ondersteuningscoördinator binnen het Rythovius College in Eersel. De school doet mee met de pilot van het IJslandse preventiemodel.

Hoe is het Rythovius College betrokken geraakt bij de pilot met het IJslandse preventiemodel?

“Het Rythovius College in Eersel en het Pius X College in Bladel vallen binnen de vier Kempengemeenten die meedoen in de landelijke pilot. Op beide scholen zijn alle 15- en 16-jarigen bevraagd met de uitgebreide enquête van het IJslands preventiemodel.”

Wat spreekt u aan in het IJslandse preventiemodel?

“De kracht van dit model zit hem in niet praten over jongeren, maar met jongeren en kijken naar wat zij aangeven nodig te hebben. Het vertrekpunt is de jongere. De data die verzameld zijn worden geanalyseerd en daarmee kunnen we in de vierhoek ouders, peergroup, vrije tijd en school speerpunten vaststellen waarmee we de doelstellingen proberen te behalen. De kracht zit in vertalen naar de lokale situatie.”

Wat betekent dat in de praktijk van uw school?

“Voor de school betekent dit analyse van de data van het schoolse stuk, met daaraan verbonden de relatie met ouders, peergroup en vrije tijd. Welbevinden op school, in de breedste zin, is daarbij het aanknopingspunt. De school heeft de eerste enquête afgenomen, dan gaat er een cyclus draaien en komend jaar nemen we weer een enquête af en hopen we al een klein beetje resultaat te zien. In IJsland draait dit project al 20 jaar. Voor de school betekent dit inzetten op ‘welbevinden’, afstemmen van de basisondersteuning op wat leerlingen aangeven.”

Welke uitkomsten/resultaten verwacht u?

“Ik verwacht dat op termijn het aantal leerlingen dat zegt zich ongelukkig te voelen gedaald is en dat het middelengebruik is afgenomen. Dit vergt lange adem van gemeenten, ouders, sportverenigingen en scholen.”

Hoe betrekt u alle stakeholders erbij?

“Als scholen nemen we actief deel in een multidisciplinaire werkgroep met gemeenten en GGD. Hierin worden speerpunten ontwikkeld naar aanleiding van de analyse van de data. Bij deze speerpunten zijn we als school actief betrokken door middel van ouderavonden, voorlichting, jeugdcoaches en basisondersteuning op school. Er is daarnaast een website ontwikkeld, www.#Kempenbranie.nl, waaraan beide scholen meewerken.”