Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Q&A VO-raad bij het protocol ‘Onderwijs tijdens corona – gedeeltelijke sluiting’

Maandag 14 december nam het kabinet het besluit dat de schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 dichtgaan. Het is de bedoeling dat het onderwijs in deze periode – voor zover het geen kerstvakantie is – online wordt gegeven. Voor speciale categorieën leerlingen gelden uitzonderingen. De VO-raad geeft in een Q&A antwoord op een aantal belangrijke vragen die uit dit kabinetsbesluit voortvloeien.

Vanaf 16 december 2020 gaan scholen voor het merendeel van de leerlingen over op online onderwijs. Voor een aantal (groepen) leerlingen geldt een uitzondering, deze leerlingen gaan wel naar school.

Welke leerlingen blijven wel naar school komen en wanneer?

  • Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, volgen het onderwijsprogramma op school.
  • Voorexamenleerlingen kunnen naar school voor de afname van schoolexamens;
  • Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt – waar nodig – samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen.
  • Beroepsgerichte lessen in het VMBO, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vinden op school doorgang.

NB. De combinatie van kwetsbare leerlingen, het continueren van het beroepsgericht onderwijs en het fysieke onderwijs voor eindexamenklassen maakt dat een groot deel van de leerlingen van deze scholen naar school zal blijven gaan. Hierdoor kunnen scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs besluiten om in zijn geheel fysiek geopend te blijven voor al hun leerlingen. Dit is een beslissing van het bevoegd gezag.

Hoe zit het met fysiek onderwijs voor leerlingen in een kwetsbare positie?

Leerlingen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Het is aan de school, in overleg met de gemeente, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat het in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis is, en nieuwkomersleerlingen. Leerlingen en ouders worden hierover geïnformeerd door de school.

De combinatie van kwetsbare leerlingen, het continueren van het beroepsgericht onderwijs en het fysieke onderwijs voor eindexamenklassen maakt dat een groot deel van de leerlingen van deze scholen naar school zal blijven gaan. Hierdoor kunnen scholen voor praktijkonderwijs en vso besluiten om in zijn geheel fysiek geopend te blijven voor al hun leerlingen. Dit is een beslissing van het bevoegd gezag.

Waar kun je aan denken bij leerlingen in kwetsbare posities?

  • Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand.
  • Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen of niet de goede begeleiding kunnen bieden.
  • Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is.

Het is aan de school, in overleg met de gemeente, om te bepalen om welke leerlingen het gaat.

Blijven de scholen open voor leerlingen die eindexamen doen en moeten deze leerlingen fysiek onderwijs volgen?

Ja, de scholen moeten openblijven voor leerlingen die eindexamen doen. Deze groep leerlingen moet het onderwijs dan ook fysiek volgen indien de desbetreffende leerling voor dat vak examen doet.

Blijven de scholen open voor voorexamenleerlingen en moeten deze leerlingen fysiek onderwijs volgen?

Nee, de leerlingen in voorexamenjaren volgen afstandsonderwijs. De schoolexamens voor deze leerlingen kunnen wél op school worden afgenomen.

Mogen alle scholen voor praktijkonderwijs openblijven?

Het gaat hier niet om een generieke uitzondering. In de praktijk kan het wel betekenen dat een school voor het praktijkonderwijs openblijft voor fysiek onderwijs gelet op het feit dat het merendeel van de leerlingen in het praktijkonderwijs beroepsgerichte lessen volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. De facto betekent dit dat een school voor praktijkonderwijs dan in zijn geheel fysiek open kan blijven voor al zijn leerlingen. Dit is een beslissing van het bevoegd gezag.

Moet de school de beroepsgerichte lessen in het VMBO fysiek aanbieden aan leerlingen of kan de school er ook voor kiezen om dit online te doen?

Ja, de school moet de beroepsgerichte lessen ook op een VMBO-school aanbieden, net zoals dat geldt voor beroepsgerichte lessen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Voor beroepsgerichte lessen is het ondoenlijk om het onderwijs goed online aan te kunnen bieden. Deze vakken moeten daarom fysiek op de school gevolgd worden en niet online.

Kunnen leerlingen in het VMBO die toch al fysiek de beroepsgerichte lessen volgen ook de andere vakken fysiek op school volgen?

Nee, de uitzondering om fysiek onderwijs te volgend geldt, naast de leerlingen die examen doen en kwetsbaar zijn, alleen voor de beroepsgerichte lessen.

Moet de school vanaf woensdag 16 december online lesgeven of kan de school zich richten op de periode vanaf 4 januari 2021?

De maatregelen, zo kort op de kerstvakantie, hebben een forse weerslag op het onderwijs en uw school. Het is belangrijk dat leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel echt vrij kunnen zijn om zich weer op te laden omdat het al een pittig jaar was.

Als u in de dagen voor de kerstvakantie voor de afweging staat om voorbereidingen te treffen om zo goed mogelijk afstandsonderwijs te geven in de weken na de Kerst, of uw leerlingen in de komende dagen een onderwijsprogramma te geven, dan geven we u mee om voorrang te geven aan het eerste. Op die manier is de vakantie hopelijk voor u en uw collega’s zoveel mogelijk echt vakantie.

Mogen leerlingen van ouders met vitale beroepen naar school?

In tegenstelling tot wat de VO-raad op 14 december communiceerde mag dit niet. Die uitzondering geldt alleen voor kinderen in het primair onderwijs en de kinderopvang.

Wanneer komt er helderheid over het Centraal Examen?

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer die helderheid verschaft wordt. Daarover zou op 14 december een brief naar de Kamer worden gestuurd. Met de aankondiging van de lockdown is die berichtgeving uitgesteld.

Hoe moet om worden gegaan met stages?

Of een stage door kan gaan of niet is afhankelijk van de regels die gelden voor de sector/branche waar de stage wordt gelopen. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.

Mogen leraren op school komen voor het geven van afstandsonderwijs?

Ja, het is mogelijk dat leraren op school komen om vanuit een leeg klaslokaal een online les te verzorgen. De aanwezigheid blijft dan beperkt tot het alleen lesgeven. De leerlingen bevinden zich dan niet op school. Dit is altijd in overleg met de werkgever.